Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Osma zapovest

Hadavar hašemini  הדּבר השּׁמיני

Ne ukradi. (2 Moj. 20:15)

Pitanje: Šta nam naređuje osma zapovest?

Odgovor: 
Osma zapovest uopšteno zabranjuje krađu, ali bi je trebalo razumeti u širem smislu. 
Iz ove zapovesti nastaju sledeće zabrane:

Pljačka - gezila גּזלה, krasti stvari od nekoga na dokazivo nasilan način.

Krađa - geneva גּנבה, tajno krasti stvari od nekog drugog.

Prevara - avel עול prisvajanje bilo čega na nepošten način, na primer, upotreba lažnog novca, korišćenje netačne mere ili težine tokom prodaje, prodaja nemarljivo izrađenih proizvoda, izbegavanje otplaćivanja duga pomoću lažnog identiteta, neispunjavanje obećanja i obaveza (na primer, testamenti), skrivanje kriminalaca i njihovog plena.

Svetogrđe - hilul hodeš חלוּל קדשׁ ili nepodobna upotreba nečega što je posvećeno Bogu ili sadržaja Njegovog Hrama.

Mito - šohad שׁחד ili uzimanje mita od zavisnog, podređenog ili optuženih kada je štićenje tih ljudi iz pogrešnog razloga. Zaštita krivog od presude i osuda koja ima za ishod kažnjavanje nevinog.

Parazitizam - melehet remija aclut מלאכת רמיה עצלוּת ili primanje zarade ili plata za rad koji niste obavili. Ovo se svrstava kao krađa zarade ili plate.
Zabranjeno je nekome ko može da radi da živi na tuđi račun i da živi od milostinje ili narodnog novca.

Iznuda - nešeh נשׁך ili ubiranje dugova ili ostalih potraživanja na nezakonit ili nasilan način.
Zloupotreba tuđeg rada ili svojine radi sopstvene koristi, kao što je kada zajmodavac optereti dužnika skupom kamatom.
Prisiljavanje nekoga da zavisi od vas i prisiljavanje da obavlja prekomerni težak rad ili nekome naplaćivati prevelik porez, kirije ili cene.

Pitanje: Šta nam još naređuje osma zapovest?

Odgovor:

Da ne budemo pohlepni - šinat beca שׂנאת בּצﬠ

Da volimo istinu - ahavat haemet אהבת האמת

Poštenje - mišpat cedek משׁפּט צדק

Revnosno ispunjavanje dužnosti i marljivost - asot beemuna veahavat hamelaha עשׂוֹת בּאמוּנה ואהבתה המלאכה

Stihovi iz Svetog Pisma koji podržavaju osmu zapovest:

Ne kradite i ne varajte, i ne budite nepošteni prema svom bližnjem. Ne kunite se mojim imenom kad govorite laž, da tako ne oskrnavite ime svog Boga. Ja sam יהוה. Ne obmanjuj svog bližnjeg i ne otimaj tuđe. Najamnikova plata neka ne ostane kod tebe preko noći do jutra. (3 Moj. 19:11-13)

Ne činite nepravdu kod suđenja niti kad merite dužinu, težinu ili tečnost. Treba da imate tačnu vagu, tačne tegove, tačnu efu i tačan in. Ja sam יהוה, vaš Bog, koji vas je izveo iz egipatske zemlje. (3 Moj. 19:35-36)

Ne izvrći pravdu. Ne budi pristrasan i ne primaj mito, jer mito zaslepljuje oči mudrih i izvrće reči pravednih. (5 Moj. 16:19)