Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. O mesiji

Al hamašiah על המשׁיח

Proroci su često ponavljali da sporazum sklopljen s našim praocima Avramom, Isakom i Jakovom, nikad neće biti poništen i da će njihove potomke Bog sakupiti i vratiti u Obećanu zemlju.

Proroci su obećali da će zbor i povratak Izraelovog naroda u njihovu zemlju ispuniti mesija משׁיח mašiah, pomazanik.

sinai1.jpg

Ta epoha će biti vreme sreće za čovečanstvo, tada će nepravda i laž nestati a pravda, poštenje i istina će vladati. 
Ljudski rod će se otarasiti svih predrasuda, pristrasnosti, praznoverica i živeće u miru, ispovedaće jednu veru i verovaće u jednog istinitog Boga. 
Sav ljudski rod će biti kao jedna porodica, kao deca jednog Oca. 
Tada nacije neće ratovati, već će živeti u primirju i miru. 
Sveto Pismo opisuje mesijansko doba, ali sve dok ono ne nastupi, nećemo znati šta će se tačno desiti.

Verovanje u dolazak mesije je jedna od odredaba naše vere, stoga je potrebno verovati u njegov dolazak i mi se nadamo da će se ispuniti proročanstva naših proroka koja se tiču mesije, kao što su se ispunila i njihova ostala proročanstva u prošlosti.

Gorenavedeno potvrđuju sledeći odlomci iz Svetog Pisma:

Ali i pored svega toga, dok budu u zemlji svojih neprijatelja, ja ih neću odbaciti i oni mi neće biti mrski tako da ih pobijem i prekršim svoj savez s njima. Jer ja sam יהוה, njihov Bog. (3 Moj. 26:44)

Tada će יהוה, tvoj Bog, vratiti tvoj zarobljeni narod i smilovaće ti se, i opet će te skupiti iz svih naroda u koje te יהוה, tvoj Bog, bude rasejao. Ako tvoj rasejani narod bude i nakraj nebesa, i odande će te skupiti יהוה, tvoj Bog, odande će te uzeti. (5 Moj. 30:4-5)

Jer se gore mogu pomeriti i bregovi se mogu poljuljati, ali moja milost neće se odmaći od tebe niti će se moj savez mira poljuljati, kaže יהוה, onaj koji ti se smilovao. (Isa. 54:10)

Mladica će izniknuti iz Jesejevog panja, izdanak iz njegovog korena donosiće plod. Na njemu će počivati יהוה Duh, Duh mudrosti i razboritosti, Duh saveta i sile, Duh znanja i straha od יהוה. On će živeti u strahu od יהוה.
Neće suditi po onome što vidi, niti će ukoravati po onome što čuje. Po pravdi će suditi siromašnima, pravedno će ukoravati braneći krotke na zemlji. Udariće zemlju prutom svojih usta, dahom svojih usana pogubiće zle. Svoja bedra opasaće pravednošću, a svoje bokove vernošću.
Vuk će boraviti s jagnjetom, leopard će ležati s jaretom, tele i mladi lav i uhranjena životinja zajedno će biti, a mali dečak vodiće ih. Krava i medvedica zajedno će jesti, a njihovi mladunci zajedno će ležati. Lav će jesti slamu kao bik. Dete koje sisa igraće se nad kobrinom rupom, dete koje je prestalo da sisa stavljaće ruku na rupu zmije otrovnice. Zlo se više neće činiti niti će se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj, jer će zemlja biti puna znanja o
יהוה kao što je more puno vode.
Tog dana pojaviće se koren Jesejev, koji će ustati kao znak za zbor narodima. Od njega će narodi tražiti savet, i njegovo prebivalište biće slavno
. (Isa. 11:1-10)

Reci im: Ovako kaže יהוה: Evo, uzeću Izraelove sinove iz naroda u koje su otišli i sakupiću ih sa svih strana i dovešću ih u njihovu zemlju. Učiniću od njih jedan narod u zemlji, na Izraelovim gorama, i nad svima njima carevaće jedan car. Oni više neće biti dva naroda, niti će više biti podeljeni na dva carstva. Neće se više skrnaviti svojim odvratnim idolima, ni svi  svojim gadostima, ni svojim prestupima. Izbaviću ih iz svih njihovih mesta u kojima su grešili i očistiću ih, i oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.
Moj sluga David biće im car, i svi će imati jednog pastira. Živeće po mojim zakonima i držaće se mojih odredaba i izvršavaće ih. Živeće u zemlji koju sam dao sluzi svom Jakovu, u kojoj su živeli vaši praočevi. U njoj će doveka živeti oni i njihovi sinovi i sinovi njihovih sinova. David, moj sluga, biće im poglavar doveka.
Sklopiću s njima savez mira. Biće to trajan savez s njima. Utvrdiću ih u njihovoj zemlji i umnožiću ih, zauvek ću postaviti svoje svetilište među njima
. (Jez. 37:21-26)