Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Prva zapovest

Hadavar harišon  הדּבר הראשׁוֹן

Ja sam יהוה tvoj Bog, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz doma ropskoga. Nemoj imati drugih bogova preda mnom. (2 Moj. 20:2)

Pitanje: Šta nam naređuje prva zapovest?

Odgovor: Prva zapovest nam naređuje da verujemo u postojanje Boga, vrhovnog duhovnog bića, koji je sve stvorio, koji poseduje savršene sposobnosti i koji upravlja sudbinama svih stvorenja.
Štaviše, prva zapovest nam naređuje da verujemo da je Bog samo jedan, večan, bestelesan, sveprisutan, najmudriji, pravedan, svet i plemenit.

Znamo za sve gorepomenute osobine Boga iz sledećih odlomaka Svetog Pisma:

O Bogu Stvoritelju:

U početku stvori Bog nebo i zemlju. (1 Moj.1:1)

O Bogu koji vlada:

Vidite sada da sam ja, ja sam, i da nema Boga osim mene. Ja ubijam i oživljujem, ranim i isceljujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke. (5 Moj. 32:39)

Ja tvorim svetlost i stvaram tamu; Ja činim mir i stvaram zlo; Ja sam יהוה, koji sve to čini. (Isaija 45:7)

O večnom Bogu:

Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: Ja sam živ doveka. (5 Moj. 32:40)

Ovako govori יהוה Car Izrailjev i Izbavitelj njegov, יהוה nad vojskama: ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga. (Izaija 44:6)

O Bogu bez tela:

I pamti da si bio rob u zemlji misirskoj, i יהוה Bog tvoj izvede te odande rukom krepkom i mišicom podignutom. Zato ti je יהוה Bog tvoj zapovedio da svetkuješ dan od odmora. (5 Moj. 4:15)

S kim ćete me izjednačiti i uporediti? Koga ćete mi uzeti za priliku da bi bio kao ja? (Isaija 46:5)

O Božjem sveznanju:

Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole; jer je יהוה Bog koji sve zna, i on udešava namere. (1 Sam. 2:3)

On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova. (Psalam 33:15)

Srce čovječje smišlja sebi put, ali יהוה upravlja korake njegove. (Mudre izreke 16:9)

O Božjoj sveprisutnosti:

Jesam li ja Bog iz bliza, govori יהוה, a nisam Bog i iz daleka? Može li se ko sakriti na tajno mesto da ga ja ne vidim? Govori יהוה; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? Govori יהוה. (Jer. 23:23-24)

Kuda bih otišao od duha Tvog, i od lica Tvog kuda bih pobegao? Da izadjem na nebo, Ti si onde. Da sidjem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I onde æe me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja. Da kažem: Da ako me mrak sakrije; ali je i noæ kao videlo oko mene. Ni mrak neæe zamraèiti od Tebe, i noæ je svetla kao dan: mrak je kao videlo. (Psalam 139:7-12)

O Božjoj svemoći:

Ja sam Bog Svemogući! (1 Moj. 17:1)

Rečju יהוה nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova. Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme. Nek se boji יהוה sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni; Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se. (Psalam 33:6,9)

O Božjoj mudrosti:

Kako je mnogo dela Tvojih, יהוה! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga Tvog. (Psalam 104:24)

On je načinio zemlju silom svojom, utvrdio vasiljenu mudrošću svojom, i razumom svojim razastro nebesa. (Jer. 10:12)

O Božjoj pravdi:

Delo je te Stene savršeno, jer su svi putevi Njegovi pravda; Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit. (5 Moj. 32:4)

יהוה je utoćište ubogome, utoćište u nevolji. (Psalam 9:9)

Jer po delu plača ćoveku i daje svakom da nadje prema putu svom. Doista Bog ne radi zlo i Svemoguči ne izvrče pravde. (Jov 34:11-12)

O Božjoj svetosti:

Kaži svemu zboru sinova Izrailjevih, i reci im: Budite sveti, jer sam ja svet, יהוה Bog vaš. (3 Moj. 19:2)

I vikahu jedan drugom govoreči: Svet, svet, svet je יהוה nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove. (Isaija 6:3)

O dobroti i milosti Božjoj:

Jer prolazeći יהוה ispred njega vikaše: יהוה, יהוה, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrdjem i istinom. Koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji ne pravda krivoga, i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i četvrtog kolena. (2 Moj. 34:6-7)

Dobar je יהוה prema svima, i žalostiv na sva dela svoja. (Psalam 145:9)

Uz pomoć gorenavedenih odlomaka istakli smo osobine koje Sveto Pismo pripisuje Bogu.
Dakle, ako želimo da ugodimo Bogu, moramo podražavati Njegova svojstva, naime: da poštujemo i volimo Boga zbog sve Njegove dobrote i svih Njegovih blagoslova. Trebalo bi da volimo jedni druge kao stvorenja i kao decu jednoga Oca, kao što je rekao prorok Malahija:

Nije li nam svima jedan Otac? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto neveru ćinimo jedan drugom skvrneči zavet otaca svojih? (Mal. 2:10)

Prema tome, moramo biti pošteni i milosrdni, da težimo da činimo dobro i izbegavamo zlo i budemo poput našeg Tvorca:

Milosrdan חנוּן hanun, saosećajan רחוּם rahum, trpeljiv ארך אפּים ereh apaim i iskren sa našom milošću i istinom רב חסד ואמת rav hesed veemet.